Archive Blog Archives

»Alles Bach«

»Alles Bach«

zurück

()

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

• Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048 (1718)
• Violinkonzert a-Moll BWV 1041 (1730)
• Brandenburgisches Konzert Nr. 4 BWV 1049 (1720)
• Ouvertüre Nr. 4 D-Dur BWV 1069 (1717–23)

»Alles Bach«

»Alles Bach«

zurück

()

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

• Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048 (1718)
• Violinkonzert a-Moll BWV 1041 (1730)
• Brandenburgisches Konzert Nr. 4 BWV 1049 (1720)
• Ouvertüre Nr. 4 D-Dur BWV 1069 (1717–23)